Central Academy of Drama

People from Central Academy of Drama

People

Name Title
Ai Jing Singer guitarist
Chen Xiao Chinese actor
Wen Zhang Chinese actor
Lin Xiawei Hong Kong actor
Lin Yongjian Actor
Zhang Ziyi Chinese actress
Dai Yuqiang Chinese opera singer
Jin Yaqin Chinese actor
Chen Daoming Chinese actor
Liu Yun (actress) Chinese actress
Che Yongli Chinese actor
Ge Tian
Cao Xiwen Chinese actor
Ren Yexiang Chinese actress
Zhang Ming'en TV Actor
Calvin Li Chinese actor
Chen Maiping Chinese writer
Wen Xingyu Chinese comedian
Hu Sang Actor
Li Guangjie Actor
Liankun Lin Actor
Li Yapeng Chinese actor
Ban Zan
Yu Xiaoguang
Yujuan Wu
Sun Weimin Actor
He Jiping Writer
Cong Shan
Lin Peng Actress
Chen Sicheng Chinese actor
Chen Hao Actor
Chen Baoguo Chinese actor
Zhao Kui'e
Tao Hong Actor
Wang Zhifei
Zhou Yun Actor
Liu Yuxin Actress
Tong Yao
Duan Yihong Actor
Li Baotian Chinese actor
Qin Hao Chinese actor
Xia Yu Actor
Wang Xuebing Actor
Guo Tao Actor
Bing He Actor
Dong Zijian
Zhang Yang Director
Cai Shangjun Director
Jia Hongsheng Chinese actor
Qin Junjie Actor

Central Academy of Drama (0 years)
  • Inception: