Zhang Junmai

Zhang Junmai, Chinese philosopher, 83 years old.

Zhang Junmai
Zhang Junmai was a Chinese philosopher. Zhang Junmai was born on January 01, 1886 (died on January 01, 1969, Zhang Junmai was 134 years old) . Zhang Junmai was a prominent Chinese philosopher public intellectual and political figure.

When is Zhang Junmai's next birthday?

Zhang Junmai was born on the , which was a Friday

When Zhang Junmai died, Zhang Junmai was 83 years old.

Zhang Junmai zodiac sign was capricorn.
No, Zhang Junmai died on 01/01/1969.

Place of Birth, Real Name, Education, etc.


Zhang Junmai (83 years)
Zhang Junmai
83

  • Birth Sign: Capricorn
Birthday
Friday, January 01, 1886

Days left until next birthday: 347 days (as of January 20)

Birth sign: Capricorn

Other people with Capricorn

Born on January 1

Other people born on January 1

83 Year Old

List of 83 year olds